Privacy Policy

Privacyverklaringen

Fotografie Marie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Fotografie Marie respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat persoonelijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Fotografie Marie respecteert dan ook de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van deze website accepteer je onderstaand privacybeleid. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen heeft of contact wilt opnemen met Fotografie Marie, dan kan dat via volgende contactgegevens:

 

Per post: Heimolenhoek 7, bus 9 ; 9100 Sint-Niklaas

Via mail: info@fotografiemarie.be

Telefonisch: +32 (0) 498 39 11 52

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Fotografie Marie verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je de gegevens zelf aan haar verstrekt. Deze gegevens worden dus enkel verzameld als je klant bent bij Fotografie Marie of bent ingeschreven op de mailinglijst.

 

 1. Identiteitsgegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregister- of ondernemingsnummer.
 2. Contactgegevens: adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 3. Financiële gegevens: o.a. bankrekeningnummer, betalingen, …
 4. Beeldmateriaal: omdat Fotografie Marie personen vastlegt op beeld, verwerkt Fotografie Marie ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Zo is jouw ras/etniciteit zichtbaar op een beeld.

In sommige gevallen komt het voor dat gegevens verzameld worden van personen jonger dan 16 jaar. Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fotografie Marie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het is dan ook aangeraden dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Fotografie Marie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het contactformulier en dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Fotografie Marie verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor onder andere maar niet uitsluitend voor:

 • Klanten- en orderbeheer;
 • Klantenadministratie en het aanmaken van een klantenbestand;
 • Aanbieden van producten of diensten (fotoshoots, promoties, …);
 • Opvolgen van bestellingen en leveringen;
 • Afleveren van goederen of verlenen van diensten;
 • Facturatie
 • Uitvoeren van directe marketing en gepersonaliseerde reclame zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal, en andere informatie die nuttig zou kunnen zijn voor de klant;
 • Beantwoorden aan een wettelijke verplichting

 

Fotografie Marie verzamelt of verwerkt geen informatie voor andere doeleinden dan deze hierboven beschreven, tenzij de klant hiertoe voorafgaandelijk toestemming geeft.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door Fotografie Marie. Zij kan echter wel gebruik maken van de diensten van een derde partij voor het verzorgen van:

 • Klantenadministratie;
 • Reservatie van fotoshoots;
 • Internetomgeving (webhosting);
 • Nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform, …);
 • Bestellingen en betalingen (bestelplatform, online fotogalerij)

 

Fotografie Marie geeft de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij er op haar een wettelijke verplichting en toelating rust (lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van de beschreven doeleinden. Buiten de beschreven doeleinden zal altijd schriftelijk toestemming gevraagd worden om de gegevens te mogen delen.

Alle gegevens worden ook met de nodige privacy behandeld door de boekhouder.

 

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens ligt in de overeenkomst die de klant met Fotografie Marie is aangegaan, voor het verstrekken van laatstgenoemde haar diensten; en de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die de klant aan Fotografie Marie heeft gegeven om de door de klant meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Rechtmatigheid van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 a, b, f van de AVG van 27 april 2016. De klant geeft, door aanvaarding van de offerte, toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de verwerkingsdoeleinden zoals geformuleerd in punt 8 van deze privacyverklaring. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Fotografie Marie en de klant, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer de belangen/grondrechten/fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens strekken, zwaarder wegen dan die belangen.

Het gebruik van beeldmateriaal

Bij elke activiteit waar Fotografie Marie foto’s neemt is er een kennisgeving dat wie niet wenst dat zijn/haar beelden publiekelijk verspreid worden, dit uitdrukkelijk kan melden aan Fotografie Marie en de organisator.

 

Duurtijd van bewaring persoonsgegevens

Fotografie Marie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).

Fotografie Marie verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na de eerste fotoshoot of deelname aan een workshop.

 

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

De klant heeft een recht op inzage van de persoonsgegevens en van de informatie vermeld in artikel 15 AVG.

De klant heeft het recht om van Fotografie Marie een verbetering of vervollediging van de hem betreffende onjuiste gegevens te verkrijgen.

De klant heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing (bv. door middel van een uitschrijfmogelijkheid in emails).

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn gegeven toestemming in te trekken, zonder dat dit een effect heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Om deze rechten uit te oefenen, kan de klant Fotografie Marie contacteren via de Facebook Messenger applicatie of via email: info@fotografiemarie.be. Fotografie Marie kan de klant vragen om zich te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Fotografie Marie neemt passende en redelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt waar nodig.

Wanneer een datalek wordt vastgesteld, zal Fotografie Marie hiervan een mededeling doen aan de betrokken klant(en), zonder onredelijke vertraging, alsook van de waarschijnlijke gevolgen en de maatregelen die zij heeft gesteld of genomen om het datalek en eventuele verdere nadelige gevolgen aan te pakken.

Als klant het idee heeft dat de persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kan de klant Fotografie Marie contacteren via Facebook Messenger of via email: info@fotografiemarie.be.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

contact@apd-gba.be

+32 (0)2 274 48 78

 

Wijziging privacyverklaring

Fotografie Marie kan haar privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zal zij een aankondiging doen op de website.